AretaiosHealth.gr

πλατφόρμα υπηρεσιών υγείας των συνεταιρισμένων φαρμακοποιών

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας www.aretaioshealth.gr

Τελευταία τροποποίηση του παρόντος και εφαρμογή από: 01 Δεκεμβρίου 2019

H Logiscoop Pansyfa ΑΕΕ (εφεξής «Εταιρεία») ευχαριστεί για το ενδιαφέρον σας και για την επίσκεψή σας στον διαδικτυακό τόπο https://www.aretaioshealth.gr (εφεξής «Iστοσελίδα»).

Παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρακάτω όρους χρήσης της ιστοσελίδας πριν την περιήγηση σας σε αυτή. Η παραμονή σας στην Ιστοσελίδα δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης αυτών.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΡΗΣΗΣ (ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ)

Αυτή η συμφωνία χρήσης (ή «Όροι Χρήσης») είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς (που θα αποκαλείσθε πλέον και «Χρήστης Ιστοσελίδας») και την Εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα, η οποία διέπει τη συμμετοχή σας στην παραπάνω ιστοσελίδα και την εν γένει χρήση της. Με την οποιαδήποτε χρήση και την εν γένει πρόσβαση στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία αποδεχόμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της και ότι γίνεστε συμβαλλόμενο μέρος αυτής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, θα πρέπει να εξέλθετε αμέσως από την Ιστοσελίδα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να τροποποιηθεί από την Εταιρεία οποτεδήποτε μέσω της απλής τροποποίησης των Όρων Χρήσης, οι οποίοι θα βρίσκονται προς ανάγνωση στην Ιστοσελίδα. Μετά την όποια τροποποίηση, η εκ νέου πρόσβαση ή χρήση από εσάς στην Ιστοσελίδα, θα συνεπάγεται αποδοχή από την πλευρά σας της σχετικής τροποποίησης. Σε καμία περίπτωση η παρούσα συμφωνία δεν μπορεί να τροποποιηθεί από την πλευρά σας ή με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται παραπάνω, εκτός αν υπάρχει ειδική έγγραφη συμφωνία, που να αποδεικνύει την τροποποίηση.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται στην παρούσα μορφή της σε κάθε πρόσωπο που επιθυμεί να κάνει χρήση των δυνατοτήτων της. Αυτονόητη προϋπόθεση για τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι ότι το φυσικό πρόσωπο που τη χρησιμοποιεί είναι ενήλικο και ικανό για δικαιοπραξία.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για το πρόγραμμα «AretaiosHealth» (εφεξής «Πρόγραμμα» ή «Πλατφόρμα»), όπως ενδεικτικά πληροφορίες για την ομάδα ανθρώπων που το διαχειρίζεται, για τον σκοπό του προγράμματος, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, τον τρόπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον τρόπο εγγραφής, τον τρόπο επικοινωνίας με την ομάδα διαχείρισης.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει αμιγώς πληροφοριακό χαρακτήρα. Η Εταιρεία καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα. Οι πληροφορίες παρέχονται καλόπιστα, αλλά η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητά τους, τα τυχόν τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντων, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τυχόν προσφορές κ.λ.π., η δε Εταιρεία επιφυλάσσει στον εαυτό της το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία, πληροφορίες κ.λ.π. της Ιστοσελίδας. Συνεπώς, οι περιεχόμενες στην Ιστοσελίδα δηλώσεις, προτάσεις κ.λ.π. της Εταιρείας δεν δημιουργούν οποιανδήποτε ευθύνη της απέναντι σε οποιονδήποτε Χρήστη της Ιστοσελίδας ή τρίτο.

Οποιαδήποτε αναφορά γίνεται στην Ιστοσελίδα σε παρεχόμενα από την Εταιρεία προϊόντα/υπηρεσίες δεν αποτελεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμβουλή ή προτροπή, ούτε πρόταση για τη διενέργεια πράξεων ή για τη σύναψη συμφωνιών, αλλά ούτε φαρμακευτική ή ιατρική συμβουλή ή σύσταση, ούτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για διάγνωση ή θεραπεία.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλες οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση εκ μέρους της Εταιρείας γι’ αυτές. Δεν υποσχόμαστε ούτε εγγυόμαστε ότι το σύστημα της Ιστοσελίδας θα λειτουργήσει κανονικά ή ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι συνεχώς διαθέσιμες. Περαιτέρω, δεν ευθυνόμαστε ούτε εγγυόμαστε την απόλυτη ακρίβεια ή το επίκαιρο του υλικού, που παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, καθόσον ενδέχεται να μην είναι επικαιροποιημένο κατά τη στιγμή της πρόσβασης από εσάς ή να έχει υποστεί αλλοιώσεις από τρίτους εν αγνοία μας. Εσείς φέρετε την αποκλειστική ευθύνη της επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών, που παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks ή διαφημιστικών banners), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, τη λειτουργία, την εγκυρότητα ή την αποδοτικότητα των εν λόγω ιστοσελίδων ούτε την ακεραιότητα, ορθότητα ή ακρίβεια των αναφερομένων πληροφοριών στις εν λόγω ιστοσελίδες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς απλή διευκόλυνση των Χρηστών της Ιστοσελίδας. Το δε περιεχόμενό τους δεν δεσμεύει κατά οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία, ενώ οποιαδήποτε παραπομπή ή αναφορά σε αυτές τις ιστοσελίδες µέσω της παρούσας δεν συνιστά, και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως, αποδοχή των εν λόγω ιστοσελίδων και του περιεχομένου τους ή σύσταση χρήσης των ιστοσελίδων αυτών. Τυχόν διασύνδεση δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης, είτε για το περιεχόμενο, τη μορφή και τη λειτουργία των ιστοσελίδων αυτών, είτε για την πολιτική, που αυτές ακολουθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που κάνετε χρήση αυτών των συνδέσμων διατηρείτε την αποκλειστική ευθύνη για τους κινδύνους ή τη ζημία που μπορεί να επέλθει σε εσάς από τους σχετικούς ιστότοπους.

Εσείς ως Χρήστες της Ιστοσελίδας αποδέχεστε ότι η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη και αναλαμβάνετε κάθε κίνδυνο που πιθανόν προκύψει από την πρόσβαση αυτή. Σε κάθε περίπτωση οφείλετε να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ασφαλείας των συστημάτων σας.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε βαθμό για προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση του διαδικτύου και που μπορεί να επέλθουν με αιτία ή αφορμή τη χρήση της Ιστοσελίδας, όπως πρόκληση βλάβης λόγω ιών, προερχομένων από τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τυχόν άλλης ιστοσελίδας, στην οποία αυτή παραπέμπει, αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων κλπ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ρητά συμφωνείται ότι η Εταιρεία δεν θα ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε τυχόν ζημία, που σχετίζεται µε την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Ιστοσελίδας, εκτός εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο ή σε βαριά αμέλεια της Εταιρείας. Ρητά συμφωνείται ότι για να στοιχειοθετηθεί ευθύνη της Εταιρείας για βαριά αμέλεια, θα πρέπει το θιγόμενο πρόσωπο να έχει εγγράφως ενημερώσει την Εταιρεία για το γεγονός που το θίγει ή δύναται να το θίξει και παρ’ όλα αυτά η Εταιρεία αδικαιολόγητα να μην προέβη σε κάποια ενέργεια εντός ευλόγου χρόνου. Η συγκεκριμένη ευθύνη της Εταιρείας περιορίζεται περαιτέρω μόνο στις θετικές ζημίες οποιουδήποτε Χρήστη και κατ΄ ανώτατο όριο, έως του ποσού των πέντε ευρώ. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Εταιρείας για κάθε άλλου είδους ζημία, όπως ενδεικτικά έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη κλπ.

Η παρούσα Ιστοσελίδα ενδέχεται κατά διαστήματα να µην είναι προσβάσιµη λόγω εργασιών αναβάθμισης ή μηχανικών, ή άλλων τεχνικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων λογισµικού ή επικοινωνίας ή προβλημάτων που οφείλονται σε τρίτους. Η Εταιρεία δεν μπορεί να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα µη προσβασιμότητας στην παρούσα Ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει µε άλλο τρόπο τη διάρκειά τους και για τον λόγο αυτό δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη και εσείς ως Χρήστες της Ιστοσελίδας δεν μπορείτε να εγείρετε αξιώσεις σε βάρος μας για το λόγο αυτό.

Η Εταιρεία δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία δικαιούται να διακόψει προσωρινά ή να τερµατίσει οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας εν όλω ή εν µέρει.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων τρίτων, που ενδεχομένως παραπέμπουν μέσω συνδέσμου στην παρούσα ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται η σύνδεση στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η χρήση στοιχείων της Ιστοσελίδας για αυστηρώς προσωπική σας χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και υπό τον όρο ότι τα στοιχεία της Ιστοσελίδας δεν θα τροποποιηθούν με οποιονδήποτε τρόπο και ότι όλες οι επισημάνσεις πνευματικών και άλλων κατοχυρωμένων δικαιωμάτων θα παραμείνουν ως έχουν, χωρίς αυτό να σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος επί εμπορικών σημάτων, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνολογιών κ.λ.π. των οποίων είναι δικαιούχος η Εταιρεία ή τρίτοι. Κάθε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας πλην της ανωτέρω αναφερόμενης απαγορεύεται ρητά.

Απαγορεύεται η μεταβολή ή αλλοίωση των ρυθμίσεων ασφαλείας και της εν γένει μορφοποίησης της Ιστοσελίδας, καθώς και η πρόσκληση παρεμβολών οποιασδήποτε μορφής στη χρήση ή τις τεχνικές προδιαγραφές της λειτουργίας της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Copyright)

Η Ιστοσελίδα αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ιδιοκτησία της Εταιρείας, επί της οποίας διατηρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο, καθ’ ολοκληρία ή περιληπτικά ή τμηματικά, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διασκευή, μετατροπή, προσαρμογή, θέση σε κυκλοφορία και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση στοιχείων, που περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα, όπως π.χ. ενδεικτικώς, και όχι αποκλειστικώς, για εμπορικό ή διαφημιστικό σκοπό κ.λπ., χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

Όλες οι ονομασίες προϊόντων, που εμφανίζονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων δικαιούχων. Σε αυτήν την Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, πληροφορίες ιδιοσκευασμάτων, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή / και τρίτων. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τεχνολογιών κλπ., των οποίων δικαιούχος είναι η Εταιρεία ή τυχόν τρίτοι δεν παραχωρείται με οποιονδήποτε τρόπο ούτε χορηγείται στους χρήστες της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρεία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα επί της επωνυμίας, του διακριτικού τίτλου και του σήματος αυτού και απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των ως άνω σημάνσεων και εν γένει διακριτικών γνωρισμάτων από τρίτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ο Χρήστης οφείλει και υποχρεούται να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες αναγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις χρήσης αυτής.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε χρήση του διαδικτυακού τόπου με σκοπούς παραπλανητικούς ή με σκοπούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Η οποιαδήποτε μη νόμιμη κίνηση στη χρήση της Ιστοσελίδας θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του Χρήστη από την πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος της Εταιρείας και ιδίως των δικαιωμάτων που αναφέρονται παρακάτω ότι διατηρεί η Εταιρεία σε περίπτωση κακής χρήσης της Ιστοσελίδας, μη αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος τυχόν παρέχεται ή αναγνωρίζεται από το νόμο σε τέτοιες περιπτώσεις.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν γίνει αντιληπτή η παράβαση οποιουδήποτε από τους παρόντες αναγραφόμενους όρους χρήσης, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των υπηρεσιών, που προσφέρονται από την Εταιρεία, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου, που έχει κοινοποιηθεί στην Ιστοσελίδα από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία, ο Εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα και αξίωση για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας, καθόσον οι Χρήστες τις Ιστοσελίδας ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για κάθε ζημία, που τυχόν προκληθεί σε αυτόν ή /και σε οποιονδήποτε τρίτο, από δόλο ή αμέλεια, συνεπεία της μη τήρησης των παρόντων όρων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και από τους παρόντες όρους χρήσης. Για την επίλυση οποιασδήποτε σχετικής διαφοράς σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή τους παρόντες όρους χρήσης αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

Η παρούσα συμφωνία, αποτελεί ενιαία συμφωνία με οποιονδήποτε άλλον όρο ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη τίθεται στην Ιστοσελίδα, ακόμα κι αν τέτοιος όρος ή προϋπόθεση ή πρόβλεψη δεν είναι ενσωματωμένοι στο κείμενο της παρούσας. Σε περίπτωση που στο κείμενο της παρούσας συμφωνίας ή σε οποιουδήποτε ενσωματωμένου σε αυτήν όρου, σύμφωνα με τα παραπάνω, δημιουργείται αντίφαση ή αμφιβολία για το ποια πρόβλεψη υπερισχύει, διευκρινίζεται ότι πάντα θα ισχύει η ειδικότερη πρόβλεψη.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αν παρά τις παραπάνω προβλέψεις, κάποιος όρος της παρούσας συμφωνίας κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ως άκυρος ή καταχρηστικός ή με οποιονδήποτε τρόπο ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι και διατάξεις θα παραμένουν έγκυρες και συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα τις ήθελαν να είναι έγκυρες, η δε τυχόν άκυρη διάταξη θα ερμηνεύεται με τέτοιον τρόπο ώστε να παραμένει σε ισχύ στο μέγιστο βαθμό που θα επιτρέπεται από το δίκαιο.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι επικεφαλίδες που αναγράφονται στις διατάξεις του παρόντος είναι ενδεικτικής, βοηθητικής φύσης και δεν μπορούν από μόνες τους να προσδιορίσουν το νόημα και το περιεχόμενο οποιασδήποτε διάταξης. Επιπλέον, κάποιες αναφορές μπορεί να βρίσκονται και σε διατάξεις που δεν είναι οι κατεξοχήν ανάλογες με το περιεχόμενο της επικεφαλίδας και γι’ αυτό κάθε χρήστης θα πρέπει να προβαίνει στην ανάγνωση όλου του περιεχομένου της παρούσας σύμβασης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Το cookie θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των ιστοτόπων μας, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση IP της συσκευής και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης καθώς και δημογραφικά δεδομένα. Εάν είστε εγγεγραμμένος χρήστης ή συνδρομητής των ιστοτόπων μας, μπορεί επίσης να συλλέξει το όνομα και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν τους ιστότοπους να λειτουργούν με καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Μπορούν να το κάνουν αυτό επειδή οι ιστότοποι μπορούν να διαβάζουν και να αποθηκεύουν σε αυτά τα αρχεία, επιτρέποντάς τους να σας αναγνωρίσουν και να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν την επόμενη χρήση της ιστοσελίδας πιο εύκολη (π.χ. με τον να θυμούνται τις προτιμήσεις σας).

H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» καθώς και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Χρήση των cookies

Εάν, μεταξύ άλλων, κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας ή δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας, τότε θα χρησιμοποιήσουμε cookies για τη διαχείριση της διαδικασίας εγγραφής και για την γενική διαχείριση του λογαριασμού σας. Αυτά τα cookies θα διαγράφονται συνήθως όταν αποσυνδεθείτε, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παραμείνουν για να θυμούνται στη συνέχεια τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο όταν επανασυνδεθείτε. Όταν στέλνετε δεδομένα μέσω μιας φόρμας, όπως π.χ. αυτά που βρίσκονται στις σελίδες επικοινωνίας ή στις φόρμες σχολίων, τα cookies ενδέχεται να οριστούν για να θυμούνται τα στοιχεία σας ώστε να κάνουν πιο εύκολη τυχόν μελλοντική επικοινωνία.

Επίσης χρησιμοποιούμε cookies προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των συναλλαγών σας κατά την περιήγησή σας (π.χ. πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, υποβολή φόρμας κλπ.) αλλά και για την προστασία του ιστότοπου από κακόβουλες επιθέσεις.

Για να σας προσφέρουμε μια πολύ καλή εμπειρία περιήγησης στους ιστοτόπους μας, σάς παρέχουμε τη λειτουργική δυνατότητα να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου όταν τον χρησιμοποιείτε. Προκειμένου να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, ορίζουμε τα cookies έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να μπορούν να ανακαλούνται και να χρησιμοποιούνται αυτόματα κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με μια σελίδα που επηρεάζεται από τις προτιμήσεις σας.

Χρησιμοποιούμε cookies καταγραφής κυκλοφορίας για να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες χρησιμοποιούνται από τους χρήστες μας. Αυτή η λειτουργία μάς βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων μας και να βελτιώσουμε κατάλληλα τον ιστότοπό μας, προσαρμόζοντας αντίστοιχα τις ανάγκες των επισκεπτών και των πελατών μας. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικής ανάλυσης προκειμένου να γίνουν οι παραπάνω βελτιωτικές ενέργειες και στη συνέχεια τα δεδομένα τους αφαιρούνται από το σύστημα. Όλες οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη επεξεργασία είναι ανώνυμες.

Cookies τρίτων

Συνεργαζόμαστε με άλλους διαδκτυακούς τόπους και εταιρίες για να σας προσφέρουμε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα σε όλες μας τις υπηρεσίες. Έτσι, όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, ενδεχομένως συνεργαζόμενοι με την εταιρία και την Ιστοσελίδα μας διαδικτυακοί τόποι να αποθηκεύουν cookies στον υπολογιστή σας.

Google Analytics

Η Ιστοσελίδα https://www.aretaioshealth.gr διαθέτει ενσωματωμένο κωδικό Google Analytics, σύμφωνα με τον οποίο, κατά την επίσκεψή σας, αποθηκεύονται συγκεκριμένα στοιχεία όπως η ημερομηνία της επίσκεψης, ο χρόνος που παραμείνατε στην ιστοσελίδα, ο τόπος από όπου έλαβε χώρα η επίσκεψη, και άλλα, σύμφωνα πάντα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Google. Τα στοιχεία αυτά δεν μπορούν να οδηγήσουν σε καμία περίπτωση στην εύρεση του χρήστη, και ο μοναδικός σκοπός τους είναι η βελτίωση της ποιότητας και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

Διαχείριση των cookies

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί κατά τη χρήση του ιστοτόπου μας και να μην αποδεχθείτε νέα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό, επισκεφθείτε τις σελίδες βοήθειας του προγράμματος περιήγησης της συσκευής σας. Λάβετε υπόψη ότι αν απενεργοποιήσετε τα cookies, αυτό θα περιορίσει την υπηρεσία που μπορούμε να σας παρέχουμε και ενδέχεται να επηρεάσει την εμπειρία χρήσης των ιστοσελίδων μας.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Εάν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο από τον ιστότοπό μας σε έναν άλλο ιστότοπο που δεν ανήκει και δεν σχετίζεται με την Εταιρεία, τότε η Πολιτική για τα cookies της Εταιρείας παύει να ισχύει, μιας και ισχύουν οι αντίστοιχες πολιτικές του νέου ιστοτόπου που επισκέπτεστε. Σας συνιστούμε να διαβάσετε τις Πολιτικές αυτές, καθώς δεν είμαστε υπεύθυνοι για το πως λειτουργούν τα cookies στο νέο αυτό ιστότοπο που δε σχετίζεται με την Εταιρεία.

Αλλαγές στην πολιτική για τα cookies

Οι Πολιτικές και οι διαδικασίες μας υπόκεινται σε συνεχή επανεξέταση. Τυχόν αλλαγές θα ενσωματωθούν στο παρόν κείμενο.

Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ιστοσελίδας www.aretaioshealth.gr

Τελευταία τροποποίηση του παρόντος και εφαρμογή από: 01 Δεκεμβρίου 2019

Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Δήλωση») προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Logiscoop Pansyfa ΑΕΕ (εφεξής «Εταιρεία») συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, διαβιβάζει και προστατεύει τις πληροφορίες – προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από εσάς (εφεξής «Χρήστης») μέσω του διαδικτυακού τόπου http://www.aretaioshealth.gr (εφεξής «Iστοσελίδα») που στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στην ενημέρωση των φαρμακοποιών για το πρόγραμμα διαχείρισης υπηρεσιών φαρμακείου AretaiosHealth (εφεξής «Πρόγραμμα» ή «Πλατφόρμα»)

Βασική μας προτεραιότητα, είναι όχι μόνο η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων αλλά και η παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΣΑΣ

Στην Εταιρεία, είμαστε εξαιρετικά αφοσιωμένοι στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς εφόσον εσείς επιλέξετε να τα παρέχετε είναι ενδεικτικά, το ονοματεπώνυμο σας, το φύλο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση εργασίας, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση email, ο αριθμός ταυτότητας, το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ, ο τραπεζικός λογαριασμός κ.α.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας αποκλειστικά και μόνο για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, για την ικανοποίηση τυχών αιτημάτων σας, για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, την εγγραφή και την χρήση του Προγράμματος. Επίσης, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή διαφημιστικού υλικού όπως για παράδειγμα email με γενικές πληροφορίες ή ενημερωτικά δελτία, τηρώντας πάντα τις ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις για τη λήψη συγκατάθεσης. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από τη λίστα αποστολής newsletter επιλέγοντας τη δυνατότητα διαγραφής σε όλα τα e-mail που λαμβάνετε από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία συλλέγει «ευαίσθητα» προσωπικά δεδομένα μόνο εάν ο Χρήστης προσφέρει οικειοθελώς αυτά τα δεδομένα. Η έννοια των «ευαίσθητων» δεδομένων περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα που αφορούν το φύλο, την εθνικότητα, κ.α. Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τη διακριτική σας ευχέρεια όταν παρέχετε ευαίσθητα δεδομένα στην Εταιρεία, και να μην παρέχετε σε καμία περίπτωση ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν με την παρούσα συναινείτε στη χρήση από την Εταιρεία αυτών των δεδομένων για νόμιμους επιχειρησιακούς σκοπούς και εάν συναινείτε για τη διαβίβαση και αποθήκευση των δεδομένων προς και σε βάση δεδομένων της Εταιρείας.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Τα δεδομένα σας ποτέ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ή πώλησης. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι προκειμένου να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μπορεί να χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες («εκτελούντες την επεξεργασία») προκειμένου να επεξεργαστούν τα στοιχεία σας, για λογαριασμό μας, πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται, σαν να τα επεξεργαζόμασταν εμείς. Επιλέγουμε προσεκτικά αυτές τις εταιρείες, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας και διασφαλίζουμε ότι κρατάνε ασφαλή τα δεδομένα σας. Επίσης ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικά σας δεδομένα, εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από το νόμο, για σκοπούς επιβολής τους νόμου ή για άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να λαμβάνουμε υπηρεσίες από εταιρείες εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό συμβαίνει, υπό την προϋπόθεση ότι είμαστε ικανοποιημένοι με το επίπεδο ασφαλείας που παρέχουν. Υπογραμμίζεται, ότι όταν μας παραχωρείτε προσωπικά σας στοιχεία, υπάρχει περίπτωση να μεταβιβαστούν, αποθηκευτούν ή επεξεργασθούν εκτός ΕΟΧ, πάντα σε συμμόρφωση με τα μέτρα προστασίας και τις κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το GDPR.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που πληρείται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουμε λάβει τη συγκατάθεση σας.
 • Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι αναγκαία για την εκτέλεση ή σύναψη της μεταξύ μας σύμβασης.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη προς συμμόρφωση μας με μία νομική υποχρέωση.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς έννομου συμφέροντος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Θα κρατήσουμε τα στοιχεία σας για όσο καιρό απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή για όσο χρονικό διάστημα δικαιολογεί ο εκάστοτε σκοπός επεξεργασίας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με απόλυτη ασφάλεια.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΔΙΩΝ

Ο Ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε παιδία ηλικίας κάτω των 16 ετών, ούτε εν γνώσει μας συλλέγουμε πληροφορίες για αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί χωρίς την έγκυρη και επαληθευμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας, όπως ενδεικτικά κρυπτογράφηση κ.α. Σε περίπτωση απώλειας ή παραβίασης προσωπικών δεδομένων διαθέτουμε ομάδα για την αντιμετώπιση περιστατικών και διαδικασία αντιμετώπισης προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η παραβίαση, να περιορίσουμε τις πιθανές συνέπειες και να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις μας προς το νόμο. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

COOKIES

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που εγκαθίστανται από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Μετά την ενημέρωσή σας, το αρχείο θα εγκατασταθεί και βοηθά στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies, συμπεριλαμβανομένου του πως μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, διαβάστε την Πολιτική μας για τα Cookies (αναπόσπαστο τμήμα του κειμένου «Όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας»).

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ

Η Ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μόλις κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψετε τον ιστοσελίδα μας, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε ενώ επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα Δήλωση. Παρακαλείσθε να επιδεικνύετε προσοχή και να ελέγχετε τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων για τους εν λόγω ιστότοπους.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – στο εξής "GDPR") και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται. Παρακαλούμε να την ελέγχετε τακτικά για καινούργιες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, το δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων που σας αφορούν, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και τέλος το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα σας και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, συμπλήρωση και επικαιροποίηση των δεδομένων σας. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή με προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν: (α) αμφισβητείται η ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων, (γ) τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. Έχετε επίσης δικαίωμα να ενημερωθείτε για τους αποδέκτες των δεδομένων, εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε, καθώς και να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το εν λόγω δικαίωμα ισχύει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στο μέτρο που ελήφθη για τις σκοπούμενες επεξεργασίες, ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρατίθενται στο τέλος της Δήλωσής μας.

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία, έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr). Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 647 5600, Fax: +30 210 647 5628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: complaints@dpa.gr .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνείτε ελεύθερα μαζί μας στο email: dpo@logiscoop.gr με την ένδειξη «Προσωπικά Δεδομένα – AretaiosHealth.gr» για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή για να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματα σας.